Geschäftsbedingungen Deutschland

der ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH (im Folgenden „ACHAT“)

 

Általános Szerződési Feltételek

 I. Általános feltételek

1.) Alkalmazási kör

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya az ACHAT Hotel Magyarország Szállodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ACHAT Hotel vagy Szolgáltató) által az ACHAT Hotel Budapestben (a továbbiakban: szálloda) nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

A Szolgáltató adatai:
ACHAT Hotel Magyarország Szállodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1101 Budapest, Hungária krt. 5.
levélcím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5.
telefon: +36 1 434 66 00
fax: +36 1 434 66 99
e-mail: budapest@achat-hotels.com
internet: www.achat-hotels.com
nyilvántartást vezető cégbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-906734

A szálloda adatai:
cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5.
telefon: +36 1 434 66 00
fax: +36 1 434 66 99
e-mail: budapest@achat-hotels.com
internet: www.achat-hotels.com

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a szálláshely-szolgáltatási szerződésekre, valamint a szálloda vendégei részére az ACHAT Hotel által nyújtott minden további más szolgáltatásra és értékesítésre kiterjed és a felek közötti szerződés részét képezi azon rendelkezések kivételével, amelyek tekintetében a felek kifejezetten és írásban a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő rendelkezésekben állapodtak meg. A felek közötti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadók. A vendégek és/vagy megrendelők és/vagy szállítók eltérő rendelkezései kizárólag az ACHAT Hotel írásbeli hozzájárulásával alkalmazandóak.

A Szolgáltató biztosítja a jelen Általános Szerződési Feltételek korlátozás nélküli megismerhetőségét mind az interneten, mind pedig az ACHAT Hotel Budapest épületében (a recepción és a titkárságon).

2.) A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése

A szálláshely-szolgáltatási szerződést írásban, szóban, az erre szolgáló internetes felületen vagy telefonon lehet megkötni. A vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére az ACHAT Hotel ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 12 órán belül nem érkezik megrendelés, úgy az ACHAT Hotel ajánlati kötöttsége megszűnik. ACHAT Hotel jogosult rövidebb időtartamra is ajánlati kötöttséget vállalni. Az ACHAT Hotel ajánlatai csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a vendégek rendelkezésére. A megrendelésnek tartalmaznia kell a vendég nevét, címét, az érkezés és a távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (reggeli vagy anélküli, félpanziós ellátás, teljes panziós ellátás, stb.) pontos megnevezését. A megrendeléssel a vendég/megrendelő kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette és elfogadta, ideértve mindazon általános szerződési feltételt, amely tekintetében a Szolgáltató a honlapján és a szállodában elérhető módon külön is tájékoztatást adott.

A szálláshely-szolgáltatási szerződés a szoba/szobák megrendelésével és a megrendelés visszaigazolásával jön létre, illetve amennyiben a visszaigazolás időhiány miatt nem lehetséges – a szoba/szobák rendelkezésre bocsátásakor. Internetes szerződéskötés esetében a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben bármely, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból a visszaigazolás a megrendelőhöz késedelem nélkül nem érkezik meg.

A szálláshely-szolgáltatási szerződés határozott időtartamra szól.

Ha a vendég a meghatározott időtartam lejárata előtt véglegesen elhagyja a szobát, az ACHAT Hotel jogosult a határozott időre járó teljes ellenértékre. Az ACHAT Hotel a határozott idő lejárata előtt megüresedett szobát jogosult újra értékesíteni, amely újraértékesítéssel kapcsolatosan a vendég az ACHAT Hotellel szemben semmilyen jogcímen igény érvényesítésére nem jogosult.

A szálláshely-szolgáltatási szerződés szerződő felei a vendég és az ACHAT Hotel. Amennyiben a szobát nem a vendég, hanem egy harmadik személy foglalja le, úgy ez utóbbi megrendelőként a vendéggel együtt egyetemlegesen felel a szálláshely-szolgáltatási szerződésből eredő összes kötelezettségért. A megrendelő köteles a vendégnek az Általános Szerződési Feltételeket, valamint minden további lényeges információt továbbítani.

Az átadott szobák, külön célt szolgáló termek, kiállítási vagy reklámfelületek albérletbe adásához, vagy további használatba adásához, valamint a szobák szállás céljától eltérő használatához az ACHAT Hotel írásbeli hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a szobákat vagy egyéb szolgáltatásokat opciós jelleggel foglalják le, az opciós határidők mindkét szerződő félre nézve kötelezőek. A megállapodás szerinti opciós határidő leteltét követően az ACHAT Hotel a lefoglalt szobák és szolgáltatások tekintetében a másik fél megkérdezése nélkül szabadon rendelkezhet.

3.) Szolgáltatások, árak

Az ACHAT Hotel köteles a vendég/megrendelő által lefoglalt szobákat, rendezvénytermeket és szolgáltatásokat a jelen Általános Szerződési Feltételek és a szerződés rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátani és a szerződés szerinti szolgáltatásokat nyújtani. A vendég nem tarthat igényt egy meghatározott szállodai szoba, illetve egy meghatározott rendezvényterem rendelkezésre bocsátására, kivéve, ha ezt az ACHAT Hotel írásban  visszaigazolta és megerősítette.

A vendég köteles a szobák, illetve a rendezvénytermek rendelkezésre bocsátásáért, valamint a részére nyújtott további más szolgáltatásokért az ACHAT Hotelnek a szerződés szerinti ellenértéket megfizetni. Ez azokra a költségekre és kiadásokra is érvényes, amelyeket az ACHAT Hotel harmadik személy irányában vállalt a vendég és/vagy a megrendelő érdekében.

Az ACHAT Hotel által meghirdetett árak minden esetben tartalmazzák a hirdetés időpontjában érvényes törvényben meghatározott ÁFA-t. Nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót (IFA), kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében az ACHAT Hotel külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák az oda- és visszautazás díját, illetve költségeit sem. Az ACHAT Hotelt nem terheli semmilyen felelősség az általa nyújtott szolgáltatásokat terhelő közterhek esetleges változása esetén.

A 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. § rendelkezéseinek megfelelően az árak/díjak a jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A vendég a szolgáltatások díjairól a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat.

Az ACHAT Hotel az árváltoztatás jogát fenntartja.

Az aktuálisan érvényesítésre kerülő díjakat/árakat az ACHAT Hotel a megrendelés visszaigazolásában közli. Az ACHAT Hotel a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket jogosult áthárítani a vendégre.

Amennyiben a szerződés megkötése és a szolgáltatás rendelkezésre bocsátása közötti idő a 4 hónapot meghaladja, és a szerződés megkötését követően az ACHAT Hotel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás árát/díját felemeli, úgy az ACHAT Hotel jogosult a szerződésben meghatározott árat/díjat maximum 10%-kal megemelni.

A szálláshely-szolgáltatás ÁFA tv. 55. § (1) bekezdése szerinti teljesítési időpontja a vendég által utolsóként igénybe vett naptári nap a felek megállapodása szerint, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. Az ÁFA-kulcs esetleg módosulása esetén a Szolgáltató a számlát az irányadó átmeneti jogszabályi rendelkezések szerint köteles kiállítani.

4.) Fizetési feltételek

Ezzel ellentétes megállapodás hiányában alapvetően a fizetésre a szállodában a helyszínen, elutazáskor kerül sor. Amennyiben a vendég az ACHAT Hotellel az elszámolásról írásban megegyezett, úgy a fizetésre a számla kézhezvételét követően azonnal sor kerül.

A kiállított számla magyar forintban kerül teljesítésre, kivéve, ha a szolgáltatás ellenértéke EUR-ban teljesítendő. Amennyiben a szolgáltatás ellenértéke EUR-ban került meghatározásra, de az ellenérték magyar forintban teljesítendő, a teljesítés időpontját megelőző napon érvényes, a MNB közzétett EURO középárfolyamán számított ellenértékét köteles a vendég megfizetni..

A hitelkártyák elfogadásáról az ACHAT Hotel szabadon rendelkezhet, még akkor is, ha egyébként a hitelkártyák általános elfogadásáról az ACHAT Hotelben tájékoztatót függesztettek ki.

Amennyiben a vendég a fizetéssel késedelembe esik, úgy az ACHAT Hotel jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni a vendéggel szemben. Az ACHAT Hotel fenntartja a jogot a késedelmi kamatot meghaladó kárainak az érvényesítésére.

Az ACHAT Hotel jogosult a vendég fizetési késedelme esetén a vendéget írásban felszólítani és minden egyes írásbeli felszólítás alkalmával 5 EURO mértékű felszólítási díjat érvényesíteni a vendéggel szemben, amelyet a vendég köteles megfizetni. Vállalkozásnak minősülő vendég/megrendelő esetén a Ptk. 6:155. § rendelkezései megfelelően irányadók.

Az ACHAT Hotel jogosult a szerződés megkötésekor előleget vagy más biztosítékot igényelni. Az előleg mértékét és annak esedékességét a szerződés tartalmazza. Az előlegről az ACHAT Hotel 15 napon belül előlegszámlát állít ki. Az ACHAT Hotel jogosult továbbá a vendég ACHAT Hotelben való tartózkodásának ideje alatt felhalmozódott követelései tekintetében bármikor megfelelő részszámlát kiállítani és azonnali fizetést igényelni. Amennyiben a vendég a részszámla tekintetében a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az ACHAT Hotel a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására jogosult.

Amennyiben a vendég előleg fizetésére köteles, az előleg teljesítése további feltétele a foglalás érvényességének. A vendég részére megküldött előleg bekérőben meghatározott összeget legkésőbb a szerződés szerinti, illetve az előleg bekérőben feltüntetett időpontban kell megfizetni, amelynek a teljesítésével a foglalás érvényessé válik.

A vendég beszámítási jogot kizárólag elismert vagy jogerős ítélettel/határozattal elbírált követelése tekintetében érvényesíthet az ACHAT Hotel követelésével szemben.

5.) Foglalás lemondása

A vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás teljesítésének a megkezdését megelőzően írásban tájékoztatja az ACHAT Hotelt.

Az ACHAT Hotel biztosítja a vendégnek azt a jogot, hogy foglalásától írásban bármikor elálljon. Ebben az esetben a következő rendelkezések alkalmazandók:

 • amennyiben a vendég a foglalástól eláll, az ACHAT Hotel arányos kártérítésre tarthat igényt,
 • az ACHAT Hotelt megilleti a választás joga, hogy a tételesen kiszámított kártérítés helyett a vendéggel szemben kötbérigényt érvényesítsen. A kötbér mértéke a reggelivel, vagy anélkül megrendelt éjszakákra eső szerződéses szállásdíj 80%-a, félpanziós ellátással történő foglalás esetén a szerződésben meghatározott éjszakákra megállapított szállásdíj 70%-a, valamint a teljes ellátás igénybevétele esetén a szerződésben meghatározott éjszakákra megállapított szállásdíj 60%-a.
 • amennyiben az ACHAT Hotel a kártérítés összegét tételesen megállapítja, a kártérítés összegének felső határa az ACHAT Hotel által teljesítendő szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenértéke, csökkentve az ACHAT Hotel által megtakarított ráfordítások értékével, valamint azzal az összeggel, ami az ACHAT Hotelnél a szolgáltatások igénybevételével máshonnan térül meg.
 • a kártérítésről szóló fenti szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a vendég a lefoglalt szobát, illetve szolgáltatásokat anélkül, hogy azt az ACHAT Hotellel megfelelő időben közölné, nem veszi igénybe.
 • amennyiben az ACHAT Hotel a szerződésben a vendégnek olyan lehetőséget biztosít, ami alapján a vendég egy meghatározott határidőn belül minden jogkövetkezmény nélkül a szerződéstől elállhat, az ACHAT Hotel kártérítési igényt nem támaszthat a vendéggel szemben. Az elállás határidőben történt közlésének szempontjából az elállási nyilatkozatnak az ACHAT Hotelhez történő beérkezése az irányadó. A vendégnek az elállást írásban kell közölnie. Írásbeli közlésnek minősül a vendég aláírásával ellátott, faxon vagy szkennelt formában elektronikus üzenet mellékleteként küldött nyilatkozat is.
6.) ACHAT Hotel elállási joga, felmondási joga és a szolgáltatási kötelezettségének a megszűnése

Amennyiben az ACHAT Hotellel kötött írásbeli szerződés alapján a vendég az elállási jogát egy meghatározott határidőn belül gyakorolhatja, az ACHAT Hotel is jogosult e határidőn belül a szerződéstől elállni, amennyiben a szerződésben lefoglalt szobák és/vagy rendezvénytermek iránt érdeklődés mutatkozik és a vendég az ACHAT Hotel megkeresésére elállási jogáról nem mondott le. Az ACHAT Hotel jogosult a szerződéstől abban az esetben is elállni, ha a vendég a szerződésben meghatározott előleget vagy biztosítékot a teljesítésre meghatározott határidőn belül nem teljesíti.

ACHAT Hotel jogosult továbbá hitelt érdemlően igazolt okból a szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen de nem kizárólagosan ha

 • a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szobát, illetve a szállodai helyiségeit;
 • a vendég a szálloda biztonságát, rendjét sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll;
 • biztossá válik, hogy az ACHAT Hotel a foglalás idejére már nem lesz a szálloda üzemeltetője és ezt az ACHAT Hotel a foglalási időszakot megelőzően 6 hónappal közölte;
 • a szoba és/vagy rendezvényterem úgy került lefoglalásra, hogy az ahhoz szükséges adatokat megtévesztően vagy hibásan adták meg: pl. a vendég személye vagy a foglalás célja tekintetében;
 • az ACHAT Hotel alapos okkal feltételezheti, hogy az ACHAT Hotel szolgáltatásainak igénybevétele a szálloda zavartalan működését, biztonságát vagy a nyilvánosság előtti jó hírnevét veszélyeztetheti, kivéve, ha ez az ACHAT Hotelnek felróható okra vezethető vissza;
 • a lefoglalt helyiségeket a vendég jogosulatlanul albérletbe vagy további használatba adja;
 • az ACHAT Hotel olyan körülményről szerez tudomást, hogy a vendég vagyoni viszonyai a szerződés megkötését követően jelentősen rosszabbodtak, különösen, ha a vendég az ACHAT Hotel esedékes követeléseit nem elégíti ki vagy nem nyújt megfelelő biztosítékot;
 • a vendég/megrendelő saját vagyonára csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be vagy felszámolása iránti kérelmet terjesztettek elő vagy kifizetéseit leállította;

Az ACHAT Hotel köteles a vendéget a felmondási jogának gyakorlásáról haladéktalanul értesíteni. Az ACHAT Hotel jogszerű felmondása esetén a vendég kártérítési igényt nem érvényesíthet.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltatási szerződés „vis major” ok miatt nem teljesül, a szerződés megszűnik.

7.) Megérkezés és elutazás

A vendég nem tarthat igényt meghatározott szobák rendelkezésre bocsátására, kivéve, ha azt az ACHAT Hotel írásban visszaigazolta.

A lefoglalt és az ACHAT Hotel által visszaigazolt szobák az érkezés napján 15.00 órától az elutazás napján 11.00 óráig állnak a vendég rendelkezésére. Ezen időpontot követően az ACHAT Hotel jogosult a szoba 16.00 óráig történő használatáért kötbér címén napidíjat felszámolni, míg 16.00 óra utáni használat esetén a teljes szállásdíj 100%-át. Az ACHAT Hotel a kötbért meghaladó kárait is érvényesítheti.

Ha a vendég az érkezési napon helyi idő szerint 16.00 óráig nem érkezik meg vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, az ACHAT Hotel szolgáltatási kötelezettsége megszűnik és jogosult a szobát más személy rendelkezésére bocsátani, de ez sem mentesíti a vendéget az I.5. pontban meghatározott fizetési kötelezettsége alól. Ha a vendég előre jelezte, hogy 16.00 óra után érkezik, az első napra megállapított teljes szállásdíjat köteles megfizetni. Ha a szolgáltatást másnap 11.00 óráig nem veszi igénybe, az ACHAT Hotel a szobát jogosult újra értékesíteni, amely újraértékesítéssel kapcsolatosan a vendég az ACHAT Hotellel szemben semmilyen jogcímen igény érvényesítésére nem jogosult és a lefoglalt második és a további napok után a vendéget az I.5. pontban meghatározott fizetési kötelezettség terheli.

A vendég köteles megérkezésekor a recepción a jelentkezési lapot kitölteni.

8.) Felelősség

A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szállodában. A vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, amelyeket az ACHAT Hotel vagy harmadik személy a vendég vagy kísérője vagy az ő érdekkörébe tartozó más személy hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül az ACHAT Hoteltől igényelni.

Az ACHAT Hotel felelősségére a a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A vendég köteles a hiányosságokat, különösen a szállodai szobákra és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó hiányosságokat az ACHAT Hotelnek haladéktalanul bejelenteni és az ACHAT Hotelnek lehetőséget biztosítani arra, hogy a hiányosságokat rövid határidőn belül kiküszöbölhesse. Amennyiben a vendég a hiányosságokat haladéktalanul nem jelenti be, kizárt a vendégnek a szerződésben rögzített ár csökkentésére irányuló igénye és az ACHAT Hotellel szemben igény érvényesítésére más jogcímen sem jogosult..

A vendég az őt esetlegesen ért kárt haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. Az ACHAT Hotel a Ptk. 6:152.§ rendelkezéseire hivatkozással – amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkezik - a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegések kivételével az esetleges szerződésszegése tekintetében a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja, amit a vendég/megrendelő/szállító/más szerződéses partner tudomásul vesz és elismer.
 A kár bejelentésének az elmulasztása esetén a bizonyítás sikertelenségének következménye a vendégre hárul.

A törvényi rendelkezések alapján az ACHAT Hotel legfeljebb az egy napi szobaár összegének ötvenszereséig felel azokban a dolgokban bekövetkezett károkért, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért az ACHAT Hotel csak akkor felelős és legfeljebb az egy napi szobaár összegének ötvenszereséig, ha
a) a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette;
b) a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta;

Amennyiben a vendég részére az ACHAT Hotel garázsában, vagy parkolójában parkolóhelyet - akár ellenérték fejében, akár ingyenesen - biztosít, a vendég és az ACHAT Hotel között letéti szerződés nem jön létre. Az ACHAT Hotel a parkolókat nem őrzi. Az ACHAT Hotel területén leállított vagy elhelyezett gépjárművek, illetve azokban elhelyezett tárgyak eltűnéséért vagy károsodásáért az ACHAT Hotel nem vállal felelősséget, kivéve, ha a kár az ACHAT Hotel, illetve alkalmazottja szándékos magatartására vagy tudatos (durva) gondatlanságára vezethető vissza. Ebben az esetben az ACHAT Hotellel szembeni kártérítési igényt legkésőbb a szállodából való távozás előtt kell érvényesíteni.

9.) Egyéb rendelkezések

a) A szálloda nyilvános helyiségeiben a vendég által hozott étel és ital fogyasztása tilos.
b) A jelen Általános Szerződési Feltételek fejezetcímei csupán a könnyebb áttekinthetőséget szolgálják és anyagi jogi jelentőséggel nem bírnak, különösen nem szűken értelmezendő rendelkezések tekintetében.
c) Az ACHAT Hotelt az elszállásolásból folyó követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a szállodába magával vitt. Az ACHAT Hotel törvényes zálogjoga nem csak a szállodai díjra, hanem annak járulékaira is kiterjed. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni.
d) Ezen rendelkezésekre és az ACHAT Hotel, valamint a vendég közötti valamennyi jogviszonyra Magyarország joga irányadó.

10.) Eljáró bíróság

A szerződésből származó bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás (teljesítés) helye szerinti bíróság az illetékes.

11.) Záró rendelkezések

A szerződés, a kérelem elfogadásának vagy a szerződési feltételek módosítása vagy kiegészítése érvényesen csak írásban történhet. A vendég/megrendelő által tett egyoldalú kiegészítés hatálytalan.

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései vagy egy rendelkezése más megállapodás miatt hatályát veszti, a hatálytalan rendelkezésekkel nem érintett megállapodások és rendelkezések továbbra is hatályban maradnak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk-ban foglaltak irányadóak.

II. Különleges szerződési feltételek előadásokra, konferenciákra, bankettekre és csoportokra

1.) Csoportos díj

A csoportos díjszabás olyan 15, vagy annál több személy esetén vehető igénybe, akik a szállodába közösen érkeznek meg és azt közösen hagyják el. Az ACHAT Hotel a csoport minden résztvevőjének ugyanazt a szolgáltatást köteles nyújtani. A résztvevőknek egy számla kerül kiállításra.

A csoportos foglalás lemondása esetén a vendégnek/megrendelőnek az I.5. pontban meghatározott kötbér, illetve kártérítési igény kerül felszámításra a csoport minden egyes tagja után. A szálloda kapacitását meghaladó foglalás esetén az ACHAT Hotel jogosult a csoportot egy hasonló szállodában elszállásolni. A szerződésben meghatározott szolgáltatások a pótszobák szolgáltatásával teljesítettnek tekintendők. Ezt követően a vendég/megrendelő az ACHAT Hotellel szemben további igényt nem érvényesíthet.

2.) A jelenléti ív megküldése

A szerződő fél kötelezettséget vállal arra, hogy legkorábban a csoport megérkezését megelőző 30 nappal az ACHAT Hotel részére a résztvevőket tartalmazó első listát megküldi és legkésőbb a csoport megérkezését megelőző 14 nappal egy, a résztvevőket név szerint tartalmazó végleges listát az ACHAT Hotel rendelkezésére bocsát, kivéve, ha a szerződésben ettől eltérően állapodtak meg a felek. A fentiek sérelme nélkül az ACHAT Hotel a szobafoglalások számának csökkenése esetében is jogosult az eredetileg lefoglalt összes szoba utáni ellenérték megfizetését igényelni.

3.) Rendezvények

A rendezvényszervező által lefoglalt rendezvénytermek csak a szerződésben kikötött időszakban állnak a vendégek rendelkezésére. Amennyiben a termeket ezt meghaladóan használják, az ACHAT Hotellel új megállapodást kell kötni. Amennyiben a szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendezvény résztvevőinek közös étkezése a szálloda éttermében, illetve az ACHAT Hotel által lefoglalt partner-étteremben kerül lebonyolításra, abban az esetben a rendezvényszervező köteles a rendezvény megkezdését megelőző 3 nappal az ACHAT Hotel részére a résztvevők pontos számát írásban magára nézve kötelező erővel az ACHAT Hotellel közölni.

Amennyiben az ACHAT Hotel a rendezvényszervező megbízásából közte és harmadik személy között technikai, díszítési, gasztronómiai vagy egyéb szolgáltatást közvetít, az ACHAT Hotel tevékenysége a rendezvényszervező nevében és költségére történik. A rendezvényszervező köteles a fenti tárgyak kíméletes használatáról és azok szabályszerű visszaadásáról gondoskodni. A rendezvényszervező az ACHAT Hotelt harmadik személyek minden, ezzel a közvetítéssel összefüggő igénye alól mentesíti.

A prezentációs anyagok, díszítések és más tárgyak elhelyezése a szálloda helyiségeiben az ACHAT Hotel előzetes hozzájárulása nélkül tilos. A tűzoltósági előírások betartásáért a rendezvényszervező felel. A rendezvény befejezését követően a prezentációs anyagokat, a díszítést és más tárgyakat el kell távolítani. Amennyiben a rendezvényszervező az eltávolításról nem gondoskodik, azokat a rendezvényszervező költségére az ACHAT Hotel is eltávolíthatja és tárolhatja.

4.) Rendezvények visszamondása

Vis major esetén (pl. tűzvész, sztrájk, stb.) vagy amennyiben az ACHAT Hotel alapos okkal feltételezi, hogy a rendezvény a szálloda zavartalan működésének, biztonságának vagy jó hírnevének veszélyeztetésével fenyeget, az ACHAT Hotel jogosult a rendezvényt lemondani, amely esetben mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, ugyanakkor kártérítés fizetésére nem kötelezhető; az utóbbi esetben az ACHAT Hotel az I.5. pontban szabályozott foglalás lemondására vonatkozó szabályoknak megfelelően is eljárhat és kötbérre/kártérítésre is igényt tarthat a rendezvényszervezővel szemben.

Politikai, vagy világnézeti, vallási rendezvények a hotelben történő megrendezése esetén, vagy ha a rendezvényszervező politikai, vagy világnézeti, vallási egyesület/társadalmi szervezet, a szerződés érvényességéhez az ACHAT Hotel ügyvezetőjének az előzetes írásbeli hozzájárulása is szükséges. Amennyiben a rendezvényszervező az ACHAT Hotellel szemben elhallgatná, hogy ilyenfajta rendezvényről vagy egyesületről/társadalmi szervezetről van szó, az ACHAT Hotel jogosult a szerződés teljesítését megtagadni és az I.5. pont alapján igényt érvényesíteni.